MEZINÁRODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ON-LINE

Předpisy pro ochranu údajů v rámci globálního marketingu

Datum účinnosti těchto podmínek pro užívání on-line 26. 6. 2010.

SOUHLAS UŽIVATELE

Tyto podmínky pro užívání on-line upravují Váš přístup na webové stránky spravované společností Abbott Laboratories včetně jejích poboček a přidružených podniků (společně nazývány „Abbott“), které odkazují na tyto předpisy pro ochranu údajů (společně nazývány „webové stránky Abbott“). Tyto podmínky pro užívání on-line se nevztahují na stránky Abbott, které neodkazují na tyto podmínky, na občany Spojených států, ani na webové stránky třetích osob, na něž mohou webové stránky Abbott odkazovat. Vaše používání webových stránek Abbott podléhá těmto podmínkám užívání on-line a předpisům pro ochranu údajů.

Bez újmy na vašich právech podle platných zákonů si Abbott vyhrazuje právo změnit tyto podmínky pro užívání on-line tak, aby došlo k zohlednění technologického pokroku, změn zákonů a předpisů a dobré obchodní praxe. Pokud Abbott změní své podmínky užívání on-line, aktualizovaná verze těchto podmínek bude tyto změny obsahovat a my vás o změnách budeme informovat aktualizací data účinnosti, které je uvedeno na začátku podmínek. Svým přístupem na webovou stránku Abbott nebo používáním této stránky potvrzujete, že jste přečetli a pochopili aktuální verzi podmínek a že jste jimi vázáni. Podmínky pro užívání on-line si můžete přečíst na webové stránce Abbott. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte nebo nejste spokojeni s webovými stránkami Abbott, náleží Vám jediná a výhradní možnost nápravy, a to ukončení používání webových stránek Abbott.

ODMÍTNUTÍ NÁROKU

Souhlasíte s následujícími formulacemi:

  • a. Přestože usilujeme o to, abychom na webových stránkách Abbott uváděli informace o nejnovějším vývoji našich výrobků a služeb i jiné aktuální informace o Abbott, neručíme za přesnost, účinnost a vhodnost jakékoli informace uvedené na webových stránkách Abbott. Každá osoba přebírá plnou odpovědnost a veškerá rizika vyplývající z používání webových stránek Abbott. Informace jsou poskytnuty „tak, jak jsou“ a mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Abbott si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění doplnit, upravit nebo odstranit informace uvedené na webových stránkách Abbott.
  • b. Abbott žádným způsobem neručí za informace nebo obsah uvedený na webových stránkách Abbott. Abbott se tímto zříká jakýchkoli záruk a ručení, ať již vyslovených nebo předpokládaných, které byly vytvořeny zákony, smluvně nebo jinak, včetně, ale nejen, jakýchkoli záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, právního nároku a nenarušení cizích práv. V žádném případě neručí Abbott za žádné škody, včetně, ale nejen, přímé a nepřímé škody, zvláštní škody (včetně ztráty zisku), následné nebo náhodné škody, která vznikne v souvislosti nebo následkem existence nebo používání webových stránek Abbott a/nebo informací, popř. obsahu, který se nachází na webových stránkách Abbott, bez ohledu na to, zda byla společnost Abbott informována o možnosti podobných škod.
  • c. Abbott žádným způsobem neručí za přesnost, účinnost, včasnost a vhodnost jakýchkoli informací nebo obsahu získaného od třetích stran, včetně jakýchkoli hyperlinků na stránky třetích osob nebo z těchto stránek. Pokud není výslovně uvedeno jinak na webových stránkách Abbott, Abbott neprovádí žádnou kontrolu, cenzuru ani jiné úpravy jakéhokoli obsahu, který poskytly třetí strany v rámci informačního přehledu, chatové stránky nebo jiných podobných fór uvedených na webové stránce Abbott. Tyto informace je tedy zapotřebí považovat za neověřené a není možné za ně činit odpovědnou společnost Abbott.
  • d. Webové stránky Abbott mohou obsahovat prohlášení vztahující se k budoucnosti, která odrážejí aktuální očekávání společnosti Abbott vzhledem k budoucímu vývoji a rozvoji obchodní činnosti. Prohlášení vztahující se k budoucnosti mohou obsahovat rizika a nejistoty. Skutečný vývoj nebo výsledky se mohou závažně lišit od plánovaného vývoje a závisejí na velkém množství faktorů, mimo jiné na úspěchu stávajících programů, výsledcích dosud neprovedených klinických testů, pokračující komercionalizaci výrobků, schvalování léčiv příslušnými orgány, na platnosti a vymahatelnosti patentů, stabilitě obchodních vztahů a obecné ekonomické situaci. Abbott plánuje, že bude pravidelně své webové stránky aktualizovat, aktualizace obsahu stránek však pro Abbott nepředstavuje žádnou povinnost.

VAŠE UŽÍVÁNÍ

Potvrzujete, že chápete a uznáváte následující podmínky a souhlasíte s nimi:

  • a. Tím, že používáte webové stránky Abbott, souhlasíte s tím, že nenarušíte a neoprávněně neproniknete k našim elektronickým informacím uvedeným na webové stránce Abbott nebo na jakémkoli našem serveru. Zároveň se zavazujete, že se nepokusíte obejít žádné bezpečnostní prvky na webových stránkách Abbott a že budete dodržovat všechny platné místní, státní, i mezinárodní zákony a předpisy.
  • b. Tímto poskytujete společnosti Abbott právo používat veškerý obsah, který nahrajete nebo jinak převedete na webové stránky Abbott, na něž se vztahují tyto podmínky pro užívání on-line a Předpisy pro ochranu údajů jakýmkoli způsobem který si Abbott zvolí, včetně kopírování, zobrazení, používání a zveřejnění v jakémkoli formátu, úpravy, začlenění do jiných materiálů nebo vytvoření odvozených materiálů na základě těchto informací. V rozsahu určeném platnou legislativou se zříkáte všech morálních práv na obsah nahraný nebo jinak převedený na webové stránky Abbott.
  • c. Pokud není výslovně uvedeno jinak a předem odsouhlaseno společností Abbott, nevzniká v případě, že jakýkoli uživatel bude ústně, písemně nebo elektronicky komunikovat se společností Abbott (např. zpětná vazba, otázky, komentáře, návrhy, nápady atd.) žádný důvěrný vztah. Pokud webové stránky Abbott vyžadují, aby byly určité informace poskytnuty, a pokud tyto informace obsahují informace pro identifikaci osoby (např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), pak Abbott tyto informace získá, bude používat a udržovat způsobem, který odpovídá Předpisům pro ochranu údajů. V ostatních případech není taková komunikace a veškeré poskytnuté informace považována za důvěrnou a Abbott má právo tyto informace volně reprodukovat, publikovat a jinak používat za jakýmkoli účelem, včetně, ale nejen, výzkumu, vývoje, výroby, používání nebo prodeje výrobků, které obsahují tyto informace. Osoba, která odešle společnosti Abbott jakékoli informace, plně odpovídá za obsah těchto informací, včetně pravdivosti a přesnosti a nenarušení práv třetích osob, ať již se jedná o práva vlastnická nebo práva na ochranu soukromí.

OZNAČENÍ VÝROBKU

Jména výrobků, popis a označení může pocházet z USA nebo jiného státu, který není zemí, ve které bydlíte. Výrobky nemusejí být dostupné ve všech zemích nebo mohou být dostupné pod jinou značkou, v jiné intenzitě nebo pod jiným označením. Mnoho z uvedených výrobků je dostupných pouze na lékařský předpis vystavený místním zdravotnickým pracovníkem. Pokud není výslovně uvedeno jinak a předem odsouhlaseno společností Abbott, neúčastní se žádný vedoucí pracovník, zaměstnanec, zástupce ani zprostředkovatel Abbott, jejích poboček nebo přidružených firem, prostřednictvím webových stránek Abbott poskytování zdravotnického poradenství, stanovení diagnóz, léčby a jiných zdravotnických služeb, které jakýmkoli způsobem vytvářejí vztah lékař-pacient.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Informace, dokumenty a související grafika na webových stránkách Abbott („informace“) představují výhradní vlastnictví Abbott, s výjimkou informací, které společnosti Abbott poskytne podle určité smlouvy třetí strana. Povolení používat informace se poskytuje za předpokladu, že: (1) se na všech kopiích objeví výše uvedená značka ochrany autorského práva; (2) informace budou použity pouze pro informativní a osobní účely a nikoli pro účely komerční; (3) informace nebudou žádným způsobem změněny; a (4) žádné grafické prvky webových stránek Abbott nebudou použity odděleně od doprovodného textu. Abbott neodpovídá za obsah poskytnutý třetími stranami a vy nesmíte tyto materiály distribuovat bez svolení majitele autorského práva, které se na ně vztahuje. Pokud není výslovně dovoleno výše, neposkytujeme žádné osobě žádnou licenci ani právo, ať již vyslovené nebo předpokládané, na jakýkoli patent, obchodní značku nebo jiné vlastnické právo Abbott.

Bez předchozího písemného souhlasu Abbott není možné používat žádnou obchodní značku, obchodní název, obchodní vzhled ani výrobky Abbott. Výjimku představuje identifikace výrobku nebo služeb společnosti.

OCHRANA SOUKROMÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Abbott se zavazuje chránit Vaše soukromí on-line. Chápeme důležitost soukromí svých zákazníků a návštěvníků webových stránek Abbott. Naše používání informací, které slouží k identifikaci osob, se řídí Předpisy pro ochranu údajů, a pokud vstupujete na webové stránky Abbott a používáte je, souhlasíte, že se budete řídit Předpisy pro ochranu údajů.

Uznáváte a souhlasíte s tím, že pokud poskytujete na webové stránky Abbott informace, které slouží k identifikaci osob, není stoprocentně zaručená bezpečnost poskytnutých údajů, přestože Abbott používá ochranná opatření pro zamezení neoprávněného přístupu nebo proniknutí na stránky. V nepravděpodobném případě neoprávněného proniknutí nebo přístupu na webovou stránku i přes naše úsilí Abbott neponese odpovědnost za tento přístup nebo proniknutí a neponese odpovědnost za žádnou přímou, nepřímou, zvláštní, náhodnou nebo následnou škodu (včetně ztráty zisku), kterou utrpí zákazník nebo uživatel. I v případě, že byla společnost Abbott předem informována o možnosti takovéto škody, neručí Abbott výslovně ani předpokládaně za to, že budou informace poskytnuté určitým uživatelem chráněny před neoprávněným přístupem a neposkytuje žádné mlčky předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Každý uživatel odpovídá za to, že udrží v tajnosti své vlastní heslo.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Abbott nenese žádnou odpovědnost za materiály, informace a názory poskytnuté, zveřejněné nebo jinak zpřístupněné na webových stránkách Abbott. Pokud se spoléháte na tyto materiály, informace a názory, činíte to na vlastní riziko. Abbott odmítá jakoukoli odpovědnost za újmu nebo škodu, ke které dojde následkem používání webových stránek Abbott nebo obsahu těchto stránek.

Webové stránky Abbott, obsah stránek a výrobky i služby zpřístupněné prostřednictím webových stránek Abbott jsou poskytnuty „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou dostupné“ se všemi možnými chybami. V žádném případě neodpovídá společnost Abbott, její prodejci, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci (dále „strany Abbott“) za žádné škody podle jakéhokoli právního pojetí, které vzniknou v souvislosti s používáním nebo nemožností používat webové stránky Abbott, obsah těchto stránek, jakoukoli službu poskytnutou na webových stránkách Abbott nebo jejich prostřednictvím, popř. souvisejících stránek, včetně zvláštní, nepřímé, represivní, náhodné, penalizované a následné škody, včetně, ale nejen, osobního poškození, ztráty zisku nebo škody, která vyplývá z prodlení, přerušení služby, virů, smazání souborů nebo elektronické komunikace, chyb, opomenutí a jiných nepřesností na webových stránkách Abbott nebo v obsahu stránek, ať již se jedná o nedbalost Abbott nebo když již byla společnost Abbott informována o možnosti vzniku takovéto škody.

Buďte si prosím vědomi, že se na webové stránky Abbott mohou vztahovat doplňující právní prohlášení, zřeknutí se práva a jiné podmínky.
 

OBECNÁ USTANOVENÍ

Podmínky užívání a Předpisy pro ochranu údajů popisují úplnou dohodu mezi námi, která se týká daného předmětu. Webové stránky Abbott byly vytvořeny a jsou provozovány podle zákonů České republiky.